• English
  • Polski

French armchair Louis XVI dating back to the 19th c.

French armchair Louis XVI dating back to the 19th c.. Painted whithe with antic finish.
Price (EUR): 
120.00